O udruženju CLM

Svoje temeljne principe zasniva na bazi institucionalno-pravnih okvira za saradnju sa dijasporom u okviru Akcionog plana Vlade Crne Gore i kroz usvojenu Strategiju saradnje sa dijasporom za period 2011 - 2014. godina, ali i drugih strateških dokumenata Crne Gore kao što su:

 • Pravci razvoja Crne Gore kao ekološke države,
 • Nacionalna strategija održivog razvoja,
 • Nacionalni program za integraciju Crne Gore u EU,
 • Strategije nau?no istraživa?ke djelatnosti Crne Gore (2008 - 2016)
 • i drugih pozitivnih zakonskih propisa Luksemburga i EU.

Programski ciljevi CLM

 • Rad na integraciji državljana Crne Gore u luksemburško društvo i održavanje veza sa mati?nom državom Crnom Gorom i njenim institucijama na planu o?uvanja identiteta (jezika kultura i tradicije),
 • Rad na promovisanju Crne Gore na njenom putu Evrposkih i Evroatlanskih integracija,
 • Promovisanje, edukacija i senzibilizacija gra?ana radi podizanja ekološke svijesti i kulture življenja,
 • Promovisanja nau?ne saradnje izme?u univerziteta iz Belgije, Francuske i Luksemburga sa univerzitetima u Crnoj Gori, na planu zaštite životne sredine i održivog razvoja u Crnoj Gori,
 • Rad na motivisanju studenata iz Luksemburga i zemalja okruženja da za svoje diplomske i magistarske radove i doktorske disertacije biraju teme iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u Crnoj Gori,
 • Saradnja sa ostalom dijasporom Crne Gore,
 • Humanitarne i druge aktivnosti za potrebe Crne Gore i njenih gra?ana.

Munir Ramdedovi?
predsjednik udruženja
Coopération Luxembourg Monténégro